Zarządzenie Nr OŚ.00501.167.2018

Zarządzenie Nr  OŚ.00501.167.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 listopada 2018 roku

w sprawie powołania komisji  do odbioru dokumentacji projektowej i robót.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 umowy Nr BZP.642.2018.AK/272.22.2018 zawartej w dniu 2.08.2018 r. w zakresie zaprojektowania i wybudowania zadania pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po północnej stronie Kanału Mosińskiego w Mosinie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję która dokona odbioru dokumentacji projektowej i robót, stanowiących przedmiot umowy Nr BZP.642.2018.AK/272.22.2018 zawartej w dniu 2.08.2018 r.,

zwaną dalej komisją.

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Pan Przemysława Mielocha – Zastępcę Burmistrza Gminy Mosina,

2. Pana Wojciecha Górnego – Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Mosinie,

3. Panią Michalinę Szeligę – Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Mosinie,

4. Pana Bartosza Dmochowskiego – Kierownika Zespołu Informatyków, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie,

5.  Panią Katarzynę Suchocką – Podinspektora ds. zarządzania projektami i funduszami zewnętrznymi,

6.  Pana Michała Dudziaka – Podinspektora ds. architektury zieleni miejskiej w Urzędzie Miejskim w Mosinie,

7.  Panią Dominikę Grząślewicz-Gabler – Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Mosinie,

8. Pana Mateusza Ratajczaka – Inspektora ds. nadzoru inwestorskiego w zakresie terenów zieleni w okresie realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po północnej stronie Kanału Mosińskiego w Mosinie w formule „zaprojektuj i wybuduj”

9. Pana Tomasza Andrzeja Malechę – Inspektora ds. nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych w okresie realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po północnej stronie Kanału Mosińskiego w Mosinie w formule „zaprojektuj i wybuduj” .

  1. Pana Patryka Andrzeja Wołujewicza – Inspektora ds. nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy w okresie realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po północnej stronie Kanału Mosińskiego w Mosinie w formule „zaprojektuj i wybuduj” .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Insfrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.