Zarządzenie nr 87/2004 z 15.XI.2004 r.

Zarządzenie Nr 87
z dnia 15 listopada 2004 r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie przekazania mienia komunalnego administrowanego przez Urząd Miejski w Mosinie do Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XLII/222/93 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 listopada 1993 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina.
Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
Budynki komunalne administrowane przez Urząd Miejski w Mosinie zostaną przekazane w administrowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Mosinie.
 
§ 2.
 
W celu wykonania czynności, o których mowa w § 1 powołuje się komisję do przygotowania i przekazania administrowanych budynków przez Urząd Miejski zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie w składzie:
  1. Stanisław Dębiec
  2. Wojciech Górny
  3. Elżbieta Jędrzejczak
  4. Sławomir Ambrożewicz
  5. Marian Walicki
  6. Grzegorz Szydłowski
§ 3.
 
Komisja dokona przeglądu budynków ( zał. Nr 1) i przekaże dokumentację administrowanych budynków Zakładowi Usług Komunalnych w Mosinie.
 
§ 4.
 
Przekazujący zawiadomi dostawców wszystkich mediów o zmianie administratora.
 
§ 5.
 
Zobowiązuję Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych do powiadomienia Najemców o zmianie administratora.
§ 6.
 1. Komisja rozpocznie prace z dniem powołania.
 2. Administrowanie mieniem komunalnym przez Zakład Usług Komunalnych nastąpi z dniem 1 stycznia 2005 r.
§ 7.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.