Zarządzenie nr 101/2004 z 30.XII.2004 r.

Zarządzenie Nr 101/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie nabycia udziałów we współwłasności
 
 
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność  gminy Mosina i art. 99 ust 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113 poz. 984)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
 
1.    nabyć od Zofii i Lecha Niewolińskich udziały we współwłasności w      wysokości 24/100 części działek  stanowiących pas drogowy, oznaczonych  geodezyjnie  jako działki nr 1896/3    i 1897/1,  obręb  Mosina, ark. mapy 35zapisanych  w księdze wieczystej Sądu  Rejonoweg w Śremie  KW Nr 28400,  jako współwłasność  Zofii i Lecha Niewolińskich  współwłasność do 24/100, Magdaleny i Jarosława Białożyt  wspólność do 33/100 i Gminy Mosina  współwłasność do 43/100 części.
 
2. nabyć od Magdaleny i Jarosława Białożyt udziały we współwłasności w 
    wysokości 33/100 części działek  stanowiących pas drogowy, oznaczonych
    geodezyjnie jako działki nr 1896/3 i 1897/1,  obręb  Mosina, ark. mapy 35,
    zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie  KW  Nr 28400 
    jako współwłasność Magdaleny i Jarosława Białożyt wspólność do 33/100,   
    Zofii i Lecha Niewolińskich wspólność do 24/100 i Gminy Mosina   
    współwłasność do 43/100 części.  
 
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.