Zarządzenie Nr OŚ.00501.172.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia uwag, opinii i propozycji do projektu programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na

ZARZĄDZENIE NR OŚ.00501.172.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 listopada 2018 r.


w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia uwag, opinii i propozycji do projektu programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026