Zarządzenie Nr BG.0050.92.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej

 

 

 

 

Zarządzenie Nr BG 0050.92.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia  25 czerwca  2018r.

w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
 Strażnika Straży Miejskiej
w skład, której wchodzą:

 

1.    Julia Olejniczak -Kowalska   – Przewodnicząca  Komisji;

2.    Jarosław Dobicki   -  Członek Komisji;

3.    Agnieszka Fajfer – Sekretarz Komisji.

 

§ 2

Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

 

§ 3

Komisja zakończy pracę do dnia 31 lipca  2018r.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.