Zarządzenie Nr IN.00501.126.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Inspektora Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE NR IN.00501.126.2018
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie powołania oraz określenia zadań Inspektora Ochrony Danych
 
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz art. 158 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 1. Wyznaczam Pana Bartosza Dmochowskiego na Inspektora Ochrony danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, adres e-mail iod@mosina.pl.
2. Do zadań Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 39 RODO należy:
1.       informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych
i doradzanie im w tej sprawie;
2.       monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich
o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
3.       udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
4.       współpraca z organem nadzorczym tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
5.       pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 
§ 2. Zobowiązuje się Kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników z postanowieniami niniejszego Zarządzenia i przestrzegania ich realizacji.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś