Zarządzenie Nr IN.0050.129.2018 z dnia 9 września 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów oraz wskazania pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej

Zarządzenie Nr IN.0050.129.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 września  2018 r.
 
 
w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów oraz wskazania pełnomocnika do spraw informatyki
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz §6 ust. 1 i 4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018 r. poz. 1561) zarządzam co następuje:
 
§ 1. W celu zapewnienia obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie oraz wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na terenie Gminy Mosina zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuję Pana Bartosza Dmochowskiego - Kierownika Zespołu Informatyków na pełnomocnika Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów.
 
§ 2. 1.Wskazuję Pana Bartosza Dmochowskiego na pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie.
2. Szczegółowy zakres obowiązków pełnomocnika do spraw informatyki określa załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Do współpracy z Pełnomocnikiem Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 1. zobowiązuję w szczególności:
1)     Referat Organizacyjny w zakresie obsługi organizacyjno-technicznej Pełnomocnika,
2)     Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej w zakresie:
a)      przygotowania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach,
b)     udostępniania spisu wyborców mieszkańcom Gminy Mosina,
c)      wykonywania zadań związanych z udzielaniem pełnomocnictw do głosowania osobom wyznaczonym przez wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osobom, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat,
d)     prowadzenia wykazu sporządzonych aktów pełnomocnictw do głosowania,
e)     weryfikowania zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego,
f)       przyjmowania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez wyborcę obwodzie głosowania;
3)     Referat Finansowo Budżetowy w zakresie:
a)      prowadzenia ewidencji środków finansowych przeznaczonych na wydatki wyborcze,
b)     prowadzenia sprawozdawczości budżetowej w zakresie wydatków związanych z wyborami;
 
§ 4. Zobowiązuję pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, o których mowa w § 3., do udzielania Pełnomocnikowi Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów niezbędnej pomocy przy realizacji zadań, o których mowa w § 1.
 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik
do Zarządzenia nr IN.0050..2018
z dnia 10 września 2018 r.
 
Zadania pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie:
 1. udział w szkoleniu organizowanym przez zespół informatyczny delegatury KBW;
 2. wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego;
 3. przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do sieci publicznej;
 4. zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym dostępem;
 5. znajomość instrukcji obsługi systemu informatycznego;
 6. wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym przez właściwe komórki organizacyjne urzędu gminy danych dotyczących podziału gminy na okręgi wyborcze (opis granic, liczba mandatów, krosy);
 7. wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym przez właściwe komórki organizacyjne urzędu gminy danych dotyczących obwodów głosowania i ich granic, liczby uprawnionych do głosowania na obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych pełnomocnictw i liczbie wysłanych pakietów wyborczych;
 8. rejestracja w systemie informatycznym list i kandydatów na radnych;
 9. rejestracja w systemie informatycznym kandydatów na burmistrza;
 10. sporządzanie projektów dokumentów rejestracyjnych, obwieszczeń oraz kart do głosowania;
 11. wprowadzenie do systemu informatycznego numerów list kandydatów nadanych przez MKW w Mosinie;
 12. wprowadzanie do systemu informatycznego danych członków (kandydatów na członków) obwodowych komisji wyborczych obwodowych komisji wyborczych i aktualizacja składów;
 13. nadzór nad operatorami informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych - prowadzenie ewidencji, dystrybucja loginów i haseł oraz szkolenie;
 14. dystrybucja oprogramowania i plików definicyjnych z danymi wyborczymi dla obwodów offline;
 15. zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu informatycznego oraz meldunków o gotowości do wyborów zespołowi informatycznemu delegatury KBW;
 16. ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym MKW w Mosinie harmonogramu pracy w dniu głosowania;
 17. przygotowanie szablonów formularzy protokołów głosowania w obwodzie (wykorzystywanych jako projekty protokołów głosowania bądź jako protokoły w sytuacji problemów z systemem informatycznym);
 18. przekazanie operatorom informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych nośników informatycznych, na których powinny zostać zapisane pliki z protokołami głosowania w obwodzie;
 19. nadzór nad wprowadzaniem do systemu informatycznego danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (frekwencji), danych z protokołów przekazania dokumentów między komisjami obwodowymi oraz danych z protokołów głosowania w obwodzie;
 20. potwierdzenie wprowadzonych do systemu informatycznego danych o wynikach głosowania w obwodach w wyborach do rady gminy z danymi z protokołów głosowania w obwodach przekazanych przez przewodniczących obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania;
 21. potwierdzenie wprowadzonych do systemu informatycznego danych o wynikach głosowania w obwodach w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z danymi z protokołów głosowania w obwodach przekazanych przez przewodniczących obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania;
 22. w sytuacji awaryjnej - zapewnienie możliwości wprowadzania danych do systemu informatycznego za obwody, które z różnych przyczyn nie mogły tego dokonać;
 23. sygnalizowanie przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej istotnych ostrzeżeń oraz niezgodności liczby uprawnionych w protokołach głosowania w obwodzie;
 24. przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy projektów zestawień wyników głosowania w okręgach wyborczych oraz projektu protokołu z wyborów do rady;
 25. przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy projektu protokołu wyników głosowania i wyników wyborów burmistrza;
 26. ustalenie wyników wyborów do rady gminy oraz wyników wyborów burmistrza w systemie informatycznym;
 27. w przypadku głosowania ponownego w wyborach burmistrza - ponowienie niezbędnych czynności.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś