Zarządzenie Nr OP.0050.174.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej prace złożone do konkursu na opracowanie projektu grafic

Zarządzenie Nr OP.0050.174.2018
Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 3 grudnia 2018 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej prace złożone do konkursu
na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Mosina wraz z księgą znaku  
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz Rozdziału IV ust. 3 Regulaminu konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Mosina wraz z księgą znaku, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina Nr OP.0050.150.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Mosina wraz z księgą znaku, zarządzam co następuje:
§1 Powołuję komisję oceniającą prace złożone do konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Mosina wraz z księgą znaku, w następującym składzie:
1.    Marlena Chmielewska - Zastępca Kierownika Referatu Oświaty, Promocji, Kultury
 i Sportu - przewodnicząca,
2.    Marek Dudek - Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury,
3.    Dominik Michalak - radny Rady Miejskiej w Mosinie,
4.    Katarzyna Leszczyńska - inspektor w Referacie Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu,
5.    Agata Lubowicka - inspektor w Referacie Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§2 Na termin posiedzenia komisji wyznaczam dzień 5 grudnia 2018 r., godz. 9:00, miejsce - Urząd Miejski w Mosinie, Budynek Nr 2, ul. Dworcowa 3.
§3 Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.