ZARZĄDZENIE NR OP.0050.101.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 lipca 2018r. w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmie

ZARZĄDZENIE NR OP.0050.101.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 lipca 2018r.w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowiskodyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach.  
Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 i 1000.) oraz art.63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996) zarządzam co następuje:

§1. Zatwierdza się wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach,  w brzmieniu  stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                     


Załącznik do Zarządzenia nr OP.0050.101.2018
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 lipca 2018 r. 

Uzasadnienie: Do konkursu, który odbył się w dniu 21 maja 2018 r. ofertę złożyła i przystąpiła jedna osoba.
Analiza dokumentów złożonych przez kandydatkę wykazała, że spełniła ona wymagania formalne i w wyniku uchwały podjętej przez komisję konkursową została dopuszczona do konkursu na stanowisko dyrektora. Po wysłuchaniu koncepcji pracy na stanowisku dyrektora szkoły oraz po udzieleniu odpowiedzi na pytania członków komisji konkursowej, w wyniku przeprowadzonego w sposób tajny głosowania, komisja udzieliła akceptacji na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach Pani Katarzynie Skrzypczak.