Zarządzenie Nr OPS.0050.134.2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Zarządzenie Nr OPS. 0050. 134 .2018

Burmistrza Gminy  Mosina

z dnia 11 września 2018r.

 

w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

 

Na podstawie § 8 ust. 1, ust 2 pkt 1 i ust 3 pkt 1 rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu  „Dobry Start”   (Dz. U. poz. 1061) oraz art. 268 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257, z 2018r. poz. 149 i poz. 650 ) zarządzam co następuje:

 

                                                                                     § 1

 

Upoważniam następujących pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie do postępowań w sprawach świadczenia  „Dobry Start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start  na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej oraz o informowaniu go o możliwości  odebrania od  tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji:

1)      Haberland Magdalena

2)      Kulczewska  Małgorzata

3)      Kaczmarek Małgorzata

4)      Magierska Danuta

5)      Malinowska Agnieszka

6)      Rembalska Renata

7)      Wieczorek Małgorzata

8)      Rakoczy Dorota

9)      Pieczyńska Kamila

10)  Wower Beata

                                                                    

                                                                   § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.