Zarządzenie Nr OP.00501.144.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręcznik

 
Zarządzenie Nr OP.00501.144.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 września 2018 r.  
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019           
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994) oraz § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz.1796) zarządzam, co następuje:  
§ 1. Ustalam, że termin składania wniosków do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019 o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna",  upływa w dniu 10 października 2018 r.  
§ 2. Listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, dyrektor szkoły przekazuje Burmistrzowi Gminy Mosina w terminie do 12 października 2018 r. 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół w Gminie Mosina oraz Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.