Zarządzenie nr FB.0050.184.2018.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr FB.00501.175.2018.EW z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwar

  Zarządzenie nr FB.0050.184.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 grudnia 2018 r.
 
w sprawie zmiany zarządzenia nr FB.00501.175.2018.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia
3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne


realizowane w 2019 r.   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1]), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:  

§ 1  

W załączniku do zarządzenia FB.00501.175.2018.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 r., ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
a)      pomocy społecznej, działalności na rzecz rodziny,   31 000,00 zł
b)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki, 55 000,00 zł
c)      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu, 4 000,00 zł
d)      wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w miejscu zamieszkania, 15 000,00 zł
e)      ochrony przeciwpożarowej,   5 000,00 zł
f)        bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.   3 500,00 zł
 
    § 2    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch