Zarządzenie nr MK.0050.186.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr MK.0050.186.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 grudnia 2018r.  

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, 100, 1349 i 1432) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do oddania w użyczenie lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.  
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.  
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.  
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch