ZARZĄDZENIE nr OP.0050.183.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania nagród za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE nr OP.0050.183.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 grudnia 2018 r.  
w sprawie przyznania nagród za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu konkursu za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/725/2018 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina zarządza się, co następuje:  
§ 1 Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji oceniającej prace dyplomowe złożone do konkursu na najlepszą pracę dyplomową o Gminie Mosina, postanowiono przyznać:
1.     nagrodę pieniężną w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) dla Pana Bartosza Gorockiewicza za pracę „Wizualizacja śladów architektonicznych krajobrazu kulturowego wsi Rogalin - idea i projekt",
2.     wyróżnienia w wysokości po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) dla:
1)     Pani Małgorzaty Kubiak za pracę „Historia i pamięć tzw. sprawy dzieci mosińskich z lat 1943-1945", 
2)    Pana Tomasza Wróblewskiego za pracę „Proces suburbanizacji na przykładzie gmin Mosina i Kórnik".  
§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.