Zarządzenie nr OŚ.0050.189.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2018 roku

 Zarządzenie Nr OŚ.0050.189.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 grudnia 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowej i robót.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 umowy Nr BZP.642.2018.AK/272.22.2018 zawartej w dniu 2.08.2018 r. w zakresie zaprojektowania i wybudowania zadania pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po północnej stronie Kanału Mosińskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr OŚ.00501.167.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowej i robót § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Pana Przemysława Mielocha – Burmistrza Gminy Mosina”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.