Zarządzenie nr BG.0050.192.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE NR  BG.0050.192.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 grudnia 2018 r.

 

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  w zw. art. 2 pkt 3 oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.) oraz art. 68
i 68²  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917
z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

1.      Powołuję Pana Adama Ejchorsta  na stanowisko  Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina z dniem 18 grudnia 2018r.

2.      Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony w Urzędzie Miejskim w Mosinie z dniem określonym w pkt.1

3.      Wygaśnięcie mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne
z odwołaniem Zastępcy Burmistrza Gminy.

 

 § 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.