Zarządzenie nr BG.0050.193.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy Burmistrza Gminy oraz Sekretarzowi Gminy

Zarządzenie  Nr BG.0050.193. 2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 grudnia 2018r.

 

w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy Burmistrza Gminy oraz Sekretarzowi Gminy.

 

Na podstawie art. 33 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Panu Adamowi Ejchorstowi  – Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina -  powierzam prowadzenie spraw Gminy Mosina w moim imieniu w zakresie:

1)    opracowania programów rozwoju infrastruktury technicznej Gminy oraz

ich realizacji;

2)    gminnych dróg, ulic, mostów, placów, oraz organizacji ruchu drogowego;

3)    inwestycji inżynierskich;

4)    gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody;

5)    wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz;

6)    zieleni gminnej i zadrzewień;

7)    inwestycji z udziałem ludności;

8)    nadzoru nad funkcjonowaniem służb komunalnych;

9)    schronisk dla zwierząt;

10) cmentarzy gminnych;

11) wynikającym z udziału Gminy w spółce Aquanet S.A. w Poznaniu;

12) gospodarki rolnej;

13) przyjmowania i przekazywania  informacji właściwym służbom  o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i nadzór działań profilaktycznych w tym zakresie;

14) łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej;

15) gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;

16) inwentaryzacji mienia komunalnego;

17) ewidencji spółek z udziałem Gminy;

18) związanym z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Gminy;

19) nadzoru nad zagospodarowaniem mienia komunalnego;

20) wykonywania kompetencji kierownika jednostki przewidzianych przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

Pan Adam Ejchorst - Zastępca Burmistrza -  nadzoruje pracę:

1)     Referatu Geodezji i Nieruchomości;

2)     Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy;

3)     Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa;

4)     Referatu Mienia Komunalnego;

5)     Biura Zamówień Publicznych.

 

§ 3

 

Pan Adam Ejchorst  nadzoruje pracę spółek prawa handlowego:

1)    Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;

2)    Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.;

3)    Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o..

 

§ 4

 

Pani Julii Olejniczak – Kowalskiej – Sekretarzowi Gminy Mosina, powierzam  prowadzenie spraw  Gminy Mosina, w zakresie:

1)    dotyczącym kształtowania struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania Urzędu;

2)    opracowania projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy;

3)    zarządzania zasobami osobowymi;

4)    realizowania pod kierunkiem Burmistrza polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie;

5)    czuwania nad prawidłową obsługą mieszkańców w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej, przestrzegania jednolitych zasad oraz  respektowania obowiązujących  terminów załatwiania spraw;

6)    zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie;

7)    zapewnienia warunków organizacyjnych i materialno – technicznych  
dla działalności Urzędu;

8)    prowadzenia spraw związanych z doskonaleniem kadr;

9)    koordynacji   prac związanych z wyborami i spisami;

10) zapewnienia utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd;

11)  rozpatrywania skarg na kierowników referatów oraz pozostałych pracowników Urzędu;

12)  przyjmowania ustnych oświadczeń woli spadkodawców;

13)  realizacji umowy serwisu brokerskiego;

14)  nadzoru nad realizacją zadań dotyczących ewidencji ludności i ewidencji  działalności gospodarczej;

15)  nadzoru nad ewidencją zdarzeń stanu cywilnego;

16)  innych powierzonych sekretarzowi, odrębnymi przepisami zadań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

 

Pani Julia Olejniczak – Kowalska – nadzoruje pracę:

1)    Referatu Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej;

2)    Zespołu Informatyków;

3)    Biura Rady Miejskiej;

4)    Biura Obsługi Interesantów;

5)    Urzędu Stanu Cywilnego;

6)    Referatu Organizacyjnego;

7)    Sekretariatu.

 

 

§ 6

 

Traci moc Zarządzenie Nr 00501.51a.2015r.  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powierzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy Burmistrza Gminy, Sekretarzowi Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

 

§ 7

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina oraz Sekretarzowi Gminy Mosina.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.