Zarządzenie Nr BG.0050.194.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie NR BG.0050.194.2018
Burmistrz Gminy Mosina
z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mosinie, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.BG.00501.37.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie  wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, wprowadza
się następujące  zmiany:
1)    w § 44 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Do zadań Inspektora ochrony danych osobowych należy  w szczególności:"
2)    w § 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Prowadzenie rejestru dokumentów przetwarzanych przez administratora danych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi."
3)    Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.  
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch