Zarządzenie nr FB.0050.9.2019.EW z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na ter

Zarządzenie nr FB.0050.9.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 stycznia 2019 r. 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina
w 2019 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1]) oraz § 12 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuje:  

§ 1  

1.      Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2019 r.   2.      Środki finansowe w wysokości 285 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2019.  

§ 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch                                         

Załącznik do Zarządzenia nr FB.0050.9.2019.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 stycznia 2019 r.  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota dotacji- wnioskowana
1 Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Sekcja piłki siatkowej 8 000,00
2 Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Sekcja tańca i aerobiku 8 500,00
3 Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Szkolenie dzieci- sekcja szachowa 3 000,00
4 Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka XVI Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2019 11 000,00
5 Uczniowski Klub Sportowy Fighters Mosina Realizacja całorocznego szkolenia, treningów i udziału w zawodach sportowych Teakwondo Olimpijskiego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina 9 000,00
6 Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI Szkolenie i organizacja zajęć z piłki siatkowej dzieci oraz wybranych konkurencji lekkoatletycznych 3 000,00
7 Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI Szkolenie uczniów z lekkiej atletyki- konkurencje biegowe 3 000,00
8 Klub Sportowy 1920 Mosina   Realizacja całorocznego szkolenie piłkarskiego oraz udziału w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki jedenastoosobowej 100 000,00
9 Uczniowski Klub Sportowy Kotwica Rogalinek Upowszechnienie kultury fizycznej i  sportu z zakresu piłki siatkowej 6 500,00
10 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Realizacja szkolenie piłkarskiego dla dzieci i młodzieży  oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN 47 000,00
11 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA   Realizacja szkolenie piłkarskiego oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 5 osobowej 40 000,00
12 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA   Realizacja całorocznego szkolenia tenisa ziemnego i udział w zawodach współzawodnictwa sportowego 3 000,00
13 Stowarzyszenie INVICTUS BJJ Rozwój ruchowy przez sporty siłowe i sporty walki 6 000,00
14 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „DYNAMIC" Wsparcie działań z zakresy upowszechnienia kultury fizycznej  i sportu 4 000,00
15 Uczniowski Klub Sportowy MUSZKIETER Prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży 4 000,00
16 Klub Sportowy IDMAR Szkolenie z piłki ręcznej   10 000,00
17 Stowarzyszenie MOSIŃSKI SPORT IV BIEGOWE MOSIŃSKIE GRAND PRIX 12 000,00
18 Stowarzyszenie MOSIŃSKI SPORT III Król Parku 7 000,00
  RAZEM 285 000,00
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 100, 1349, 1432, 2500.