Zarządzenie nr 66/2005 z 14 października 2005 r.

Zarządzenie Nr 66/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 października 2005 r.
 
 
 
 
w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej  do przeprowadzenia  przetargu na wybór wykonawcy operatów szacunkowych nieruchomości  stanowiących własność Gminy Mosina.
 
 
 
Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
 
 
wyznaczam:
 
§ 1.
 
Przewodniczącego  oraz członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina w następującym składzie:
 
1. Jerzy Wroński              - Przewodniczący Komisji
2. Stanisław Dębiec          - członek
3. Wojciech Górny           - członek
4. Barbara Małecka          - członek
5. Elżbieta Kaczmarek     - członek
6. Elżbieta Jędrzejczak     - członek
7. Miłosz Sura                  - członek 
 
 
 
§ 2.
 
1.    Komisja przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania, uczestnicząc w całym procesie przetargowym.
2.     Komisja przetargowa nie może przystąpić do procedury wyboru w składzie nie mniejszym  niż trzy osoby.