Zarządzenie nr 72/2005 z 2 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr 72/05
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 listopada 2005 r.
 
 
 
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Mosinie 
i nieodpłatne przekazanie części budynku.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 207 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (  Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu uchwały nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r.
zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej, nieruchomość gruntową położoną w Mosinie  przy ul. Czereśniowej,  na rzecz ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Września ul. Witkowska 5  62-300 Września, opisana w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 2.
 
Przekazać nieodpłatnie część budynku położonego na działkach wymienionych w załączniku nr 1  niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
 
Wykaz o którym  mowa w § 1.   podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
 
§ 4.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 5.
                                   
                                     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik do zarządzenia Nr 72/05
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
                                                                 z dnia 2 listopada 2005 r.
                                                                 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu
 
 
 
WYKAZ
 
nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
 
 
Miejscowość: MOSINA
 
 
Działka                            powierzchnia                   Nr księgi wieczystej                    Wartość
                                                                                 Sądu Rejonowego w Śremie
 
 
1003/5                                   26 m²                              KW 28258                              1.547,00 zł
1004/5                                     5 m²                              KW 28258                                 298,00 zł
                                             ----------                                                                          -------------
                                 łącznie:  31 m²                                                                            1.845,00 zł
 
 
 
Pierwsza opłata wynosi  25% wartości :                                                                        461,25 zł
 
Opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego wynosi 1% :                                           18,45 zł