Zarządzenie nr 25/2005 z 1 czerwca 2005 r.

Zarządzenie nr 25/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 czerwca 2005 r.
 
 
w sprawie podziału środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach II etapu Otwartego Konkursu Ofert  ogłoszonego Zarządzeniem nr 75/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 października 2004r.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001r. nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), art. 118 ustawy  z dnia 26 listopada 1998 . o finansach publicznych  (Dz. U. z 2003r. nr 15, poz.148 z późn. zm.) oraz   § 4 Zarządzenia nr 52/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia  Konkursu Ofert realizowanego w oparciu o Roczny Program Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 
 
zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1
 
1.    Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w ramach II etapu Otwartego Konkursu Ofert dla projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe  oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - zgodnie z  załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
2.    Środki finansowe w wysokości 93 681,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina  na rok 2005 w dziale 758, rozdziale 75818 § 2630 "Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych".
 
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 25/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 czerwca 2005r.
 
 
Podział środków na realizację zadań w zakresie :
-    krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
L.p.
Nazwa organizacji oraz tytuł projektu
Kwota dotacji
1
Mosiński Ośrodek Kultury
"Wakacje z Dębami Rogalińskimi i Sztuką"
 
4 000,00 zł.  
2
ZHP Chorągiew Wielkopolska,
 Hufiec Poznań-Rejon-Ośrodek Mosina
-    Obóz Szczepu "Wilki" w Zalesiu 
-    Obóz Drużyny Wędrownej "Tramp" w Jastrowie
-    Biwak Drużyny Harcerskiej im. Batalionu "Zośka"
-    Biwak Drużyny Wędrowniczej ze Szczepu "Wilki"
-    Obóz pod namiotami w Lubniewicach
 
 
3 500,00 zł.
1 330,00 zł.
100,00 zł.
110,00 zł.
10 540,00 zł.
   
3
Klub Sportowy "1920 Mosina"
Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
 
9 100,00 zł.
4
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Wyjazd na obóz sportowo-rekreacyjny
 
3 500,00 zł.
5
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych      
Wakacyjna integracja rodzin
 
 
4 650,00 zł.
6
Uczniowski Klub Sportowy "Mosińska Jedynka"
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 
8 266,00 zł.
7
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego
Kolonie letnie
 
18 000,00 zł.
8
Mosiński Klub Żeglarski
-     Obóz Żeglarski po Wielkich Jeziorach Mazurskich
-     "Lato pod Żaglami"
 
1 500,00 zł.
4 800,00 zł.
9
Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej
Wycieczka wakacyjna
 
3 600,00 zł.
 
-    upowszechniania kultury fizycznej i sportu
10
Klub Sportowy "1920 Mosina" 
Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej
 
2 000,00 zł.
 
-    podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
11
ZHP Chorągiew Wielkopolska,
Hufiec Poznań-Rejon-Ośrodek Mosina
-    Udział w Mistrzostwach Polski Kawalerii Harcerskiej
-    Uczczenie Rocznicy Odzyskania Niepodległości
-    Organizacja pokazu w Dniu Święta Wojska Polskiego
 
 
1 500,00 zł.
560,00 zł.
825,00 zł.
12
Mosiński Ośrodek Kultury
Wyjazd Orkiestry Dętej do Lwówka
 
400,00 zł.
13
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Mosinie
-    Wyjazd do Teatru Muzycznego
-    Wyjazd do Gniezna i Lednicy
-    Wyjazd nad Jezioro w Boszkowie
 
 
1 400,00 zł.
2 200,00 zł.
1 300,00 zł.
14
Chór Kościelny p.w. św. Cecylii w Mosinie
Propagowanie kultury muzycznej
 
6 500,00 zł.
15
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego
Wieczerza Wigilijna i paczki świąteczne
 
4 000,00 zł.