Zarządzenie nr 8/2005 z 8 lutego 2005 r.

Zarządzenie Nr 8/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 lutego 2005 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Mosinie
 
 
Na podstawie art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Powojuję komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Mosinie w składzie:
 1. Zofia Springer - przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole,
 2. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole,
 3. Barbara Czaińska - przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole,
 4. Małgorzata Kubiak-Gajowiecka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 5. Aleksandra Rychlewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 6. Renata Czupała - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 7. Danuta Barańska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 4
  w Mosinie,
 8. Urszula Kaczmarska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 4
  w Mosinie,
 9. Agata Filipiak - przedstawiciel Rodziców dzieci Przedszkola nr 4
  w Mosinie,
 10. Małgorzata Dłużewska - przedstawiciel Rodziców dzieci Przedszkola nr 4 w Mosinie,
 11. Grażyna Hipś - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 
§ 2.
 
Spośród członków komisji konkursowej, o której mowa w § 1 Zarządzenia, wyznaczam Zofię Springer jako przewodniczącą komisji konkursowej.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.