Zarządzenie nr 1/2005 z 7 stycznia 2005 r.

Zarządzenie nr 1/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 stycznia 2005r.
 
w sprawie podziału środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach I etapu otwartego konkursu ofert 2005r. ogłoszonego Zarządzeniem nr 75/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 października 2004r.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001r. nr 142, poz. 1591 wraz ze zm.), art. 118 ustawy  z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2003r. nr 15, poz.148 wraz ze zm.) oraz § 4 Zarządzenia nr 52/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia  Konkursu Ofert realizowanego w oparciu o Roczny Program Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 
zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1
1.    Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspomagania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej w ramach I etapu otwartego konkursu ofert  2005r., dla projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe  oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - zgodnie z  załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2.    Środki finansowe w wysokości 147.290,00 zł (słownie : sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina  na rok 2005 w dziale 758, rozdziale 75818 § 2630 "Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych".
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 1/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 grudnia 2005r.
 
 
Podział środków na realizację zadań w zakresie :
-    krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
L.p.
Nazwa organizacji oraz tytuł projektu
Kwota dotacji
1
Mosiński Ośrodek Kultury
"Warsztaty - półkolonie pt. "Zimowe spotkania z kulturą"                                   
2 740,00 zł  
2
ZHP Chorągiew Wielkopolska,
 Hufiec Poznań-Rejon-Ośrodek Mosina
"XX Zlot Hufca ZHP Poznań Rejon"      
500,00 zł   
3
ZHP Chorągiew Wielkopolska,
Hufiec Poznań-Rejon-Ośrodek Mosina 
"Wyjazd na pływalnię do Leszna Szczepu Środowiskowego "Wilki"
600,00 zł
4
Polski Związek Wędkarski                                                             koło nr 28 Mosina - "Hobby"
"Organizacja konkursów wędkarskich dla dzieci i młodzieży"                                                                                         
2 000,00 zł
5
ZHP Chorągiew Wielkopolska,
Hufiec Poznań-Rejon-Ośrodek Mosina        
"Rajd z okazji święta Szczepu Środowiskoweg "Wilki" 
650,00 zł
6
ZHP Chorągiew Wielkopolska,
Hufiec Poznań-Rejon-Ośrodek Mosina     
"Cykl biwaków dla Drużyn Szczepu Środowiskowego  "Wilki"    
500,00 zł
7
ZHP Chorągiew Wielkopolska,
Hufiec Poznań-Rejon-Ośrodek Mosina
"Biwak - zimowisko Szczepu Środowiskowgo "Wilki"         
800,00 zł
 
-    upowszechniania kultury fizycznej i sportu
8
Klub Sportowy "1920 Mosina" 
"Realizacja całorocznego systemu szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej"
90 000,00 zł
9
Mosiński Klub Żeglarski
"Cykl spływem "Kajakiem po gminie"                                                          
4 000,00 zł
10
Uczniowski Klub Sportowy "Mosińska Jedynka"
"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"                         
8 000,00 zł
11
Mosińskie Towarzystwo Szachowe, "64"
"Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie szachów dla dzieci i młodzieży"                
2 040,00 zł
12
Mosiński Klub Żeglarski
"Cykl regat żeglarskich"                                                              
1 500,00 zł
13
Mosiński Klub Żeglarski
"Kurs na stopień żeglarza jachtowego"                                                         
4 640,00 zł
14
Mosińskie Towarzystwo Szachowe, "64"
"Organizacja turniejów szachowych i udział w turniejach szachowych organizowanych przez inne kluby  i związki szachowe"
3 000,00 zł
15
Uczniowski Klub Sportowy "Krotowski" 
"Upowszechnianie piłki siatkowej żeńskiej"                                 
2 000,00 zł
16
Uczniowski Klub Sportowy "Krotowski"
"Popularyzacja lekkiej atletyki wśród młodzieży szkolnej"                               
1 700,00 zł
17
Mosińskie Towarzystwo Szachowe, "64" Mosina
"Start drużyn : juniorów i seniorów w szachowych rozgrywkach ligowych w Wielkopolsce"                     
2 700,00 zł
 
-    podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
18
ZHP Chorągiew Wielkopolska,
Hufiec Poznań-Rejon-Ośrodek Mosina
"Jubileusz Szczepu Środowiskowego "WATRA" z Mosiny
im. hm. Doroty Lisek"
"10. rocznica powstania szczepu"
"10. rocznica nadania imienia"           
2 800,00 zł
19
ZHP Chorągiew Wielkopolska,
 Hufiec Poznań-Rejon-Ośrodek Mosina 
"Zimowisko 21 Wodnej Drużyny Harcerskiej z Mosiny"        
800,00 zł
20
ZHP Chorągiew Wielkopolska,
Hufiec Poznań-Rejon-Ośrodek Mosina    
"Pojutrze jest już dzisiaj"     
500,00 zł
21
ZHP Chorągiew Wielkopolska,
Hufiec Poznań-Rejon-Ośrodek Mosina        
"Wyjazd do teatru harcerzy i zuchów wchodzących w skład Szczepu Środowiskowego "Wilki" 
300,00 zł
 
-    nauki, edukacji, oświaty i wychowania
22
Związek Harcerstwa Polskiego                                           Chorągiew Wielkopolska, Komenda Hufca "PIAST"      
"Organizacja "zielonych szkół" dla uczniów szkół podstawowych miasta i gminy Mosina wraz z elementami edukacji ekologicznej"                                                                                           
2 500,00 zł
 
-    działania na rzecz osób niepełnosprawnych
23
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Wspomaganie działań w tworzeniu "Warsztatów rehabilitacyjno-integracyjnych dla osób niepełnosprawnych"
7 500,00 zł
 
-    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej  sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
24
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego 
"Pomoc żywnościowa"
5 520,00 zł