Zarządzenie nr MK.0050.67.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od opłat w strefie płatnego parkowania w Mosinie

Zarządzenie nr MK.0050.67.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od opłat w strefie płatnego parkowania w Mosinie
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 13b ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.2068 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 3 załącznika nr 3 do Uchwały nr XLIII/445/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2017 roku, w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
W związku z organizacją obchodów „Dni Rzeczpospolitej Mosińskiej" w dniu 17 maja
2019 roku (piątek) nie będą pobierane opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Mosinie na parkingu głównym na Placu 20 Października.
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.