Zarządzenie nr 7/2005 z 4 lutego 2005 r.

Zarządzenie Nr 7/05
z dnia 4 lutego 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie § 1 ust. 1, § 2 ust. 1, § 4 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz. U. Nr 82, poz. 743)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
 
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie prac geodezyjnych:
1.    wykonanie podziałów geodezyjnych, w wyniku których wydzielonych zostanie  100 działek
2.    ustalenie 30 punktów granicznych
 
w składzie:
 
1. Bogdan Robakowski         - Przewodniczący
2. Stanisław Dębiec - członek
2. Elżbieta Kaczmarek - Członek
4. Michał Popławski  -  Członek
 
§ 2.
 
Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Komisji Przetargowej, który określa jej prawa i obowiązki w procedurze oceny ofert i oferentów.
 
§ 3.
 
Komisja przedłoży opinię nt. najkorzystniejszej oferty Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
§ 4.
 
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z  oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.