Zarządzenie Nr OP.0050.72.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 I

ZARZĄDZENIE NR OP.0050.72.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 maja 2019 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.poz. 996, 1000 i 1290)  oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1587) zarządza się, co następuje:  

§ 1
  1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie, ul. Topolowa 6, w następującym składzie:
1)    Anna Balcerek-Kałek - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
2)    Adam Ejchorst - przedstawiciel organu prowadzącego;
3)    Ewelina Dudek - przedstawiciel organu prowadzącego;
4)    Lidia Baraniak - przedstawiciel rezerwowy organu prowadzącego;
5)    Iwona Rudzka - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
6)    Brygida Wieczorek - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
7)    Beata Przyszczypkowska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
8)    Barbara Kaliska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
9)    Maria Górecka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
10)  Iwona Pilarska - przedstawiciel rezerwowy Rady Pedagogicznej;
11)  Agnieszka Sudoł - przedstawiciel Rady Rodziców;
12)  Agnieszka Rusowicz - przedstawiciel Rady Rodziców;
13)  Magdalena Bober - przedstawiciel rezerwowy Rady Rodziców;
14) Regina Burkiciak - przedstawicie Związku Nauczycielstwa Polskiego
15) Justyna Górna - przedstawiciel rezerwowy ZNP  
  1. Miejsce prac komisji konkursowej: Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, I piętro, pok. 13,  ul. Dworcowa 3 w Mosinie.
  2. Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 15 maja 2019 r., godz. 9:00.
 § 2
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 3  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.