Zarządzenie nr 11/2005 z 25 lutego 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2005
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 25 lutego 2004r.
 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
 
Na podstawie art. 33 ust.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§1
 
Nadaje się stanowiący załącznik do zarządzenia, Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy, kierownikom referatów, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3
 
Traci moc uchwała Nr X/105/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15.04.1999r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, zmieniona uchwałą nr XLVI/385/01 z 27.09.2001r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach
informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.