Zarządzenie nr 12/2005 z 25 lutego 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2005
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 25 lutego 2005 r.
 
w sprawie: Ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
 
Na podstawie art. 104, 104 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się stanowiący załącznik do zarządzenia, Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego
w Mosinie.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi i Skarbnikowi oraz kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.