Zarządzenie nr 13/2005 z 4 marca 2005 r.

Zarządzenie  Nr 13/05
z dnia 4 marca 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.  ) a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVII/319/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. w Poznaniu grunt położony w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej, opisany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 
  
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/05
z dnia 4 marca 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
                       w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
 
 
W Y K A Z
 
działki przeznaczonej  do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr  25.522 jako własność Gminy Mosina
 
    Nr działki                       Położenie                      Powierzchnia                     Cena
 
    1784/16              Mosina, rej. ul. Konopnickiej        118 m²                       8.069,00
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ulicą Konopnickiej a Kanałem MosińskimMosinie zatwierdzonym Uchwałą nr LXII/503/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002r. działka gruntu nr 1784/16 przeznaczona jest pod budowę trafostacji ( EE ).
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
 2    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.