Zarządzenie nr 33/2005 z 7 lipca 2005 r.

Zarządzenie Nr 33/05
z dnia 7 lipca 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie obniżenia cen wywoławczych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się ceny wywoławcze niższe o 23% dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 60/04 z dnia 6 września 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży, dla których  przetargi w dniach 16.11.2004r., 8.02.2005r., 05.07.2005r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.