Zarządzenie Nr BG.0050.91.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Zarządzenie Nr BG.0050.91.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z 29 maja 2019 r. 

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie. 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mosinie, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr BG.00501.37.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, zmienionego Zarządzeniem Nr BG.00501.98.2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr BG.0050.194.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr BG.0050.44.2019 z dnia 18 marca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1.      § 14 ust. 1 pkt 15)  otrzymuje brzmienie: „Inspektor Ochrony Danych – IOD”.

 

2.      W § 14 ust. 1 dodaje się punkt:

„24) Koordynator ds. Współpracy Międzyreferatowej – KWM.”

 

3.      § 14 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Pracą Urzędu Stanu Cywilnego kieruje kierownik, Biurem Rady Miejskiej – kierownik, Biurem Obsługi Interesanta – kierownik, Gminnym Centrum Informacji – koordynator, którego bezpośrednim przełożonym jest Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, Referatem Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi – kierownik, Biurem Zamówień Publicznych – koordynator, Biurem Prawnym – koordynator, Zespołem Informatyków – kierownik, Straży Miejskiej – komendant, Sekretariatu – Kierownik Referatu Organizacyjnego.”

 

4.      Po § 44 wprowadza się § 45 w brzmieniu:

„Do zadań Koordynatora ds. Współpracy Międzyreferatowej należy w szczególności:

1.      Organizacja współpracy pomiędzy referatami, biurami, samodzielnymi stanowiskami.

2.      Wnioskowanie o powołanie zespołów zadaniowych dla rozwiązania spraw obejmujących więcej niż jeden referat.

3.      Usprawnienie i koordynacja procesów komunikacji wewnętrznej w Urzędzie.”

5.      § 45 otrzymuje numer 46, odpowiednio § 46 - § 73 zmieniają numerację o 1.

6.      § 73 ust. 4 pkt 14) otrzymuje brzmienie: „Inspektor Ochrony Danych – IOD”; po punkcie 23) dodaje się: „24) Koordynator ds. Współpracy Międzyreferatowej – KWM”.

7.      Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr BG.0050.91.2019 z dnia 29 maja 2019 r. - Struktura organizacyjna