Zarządzenie nr 18/2005 z 6 kwietnia 2005 r.

 
Zarządzenie Nr 18/05
z dnia 06 kwietnia  2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do najmu
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do najmu w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
        Załącznik Nr 1
                       do Zarządzenia nr 18./05z dnia 06 kwietnia 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina  
 
                   w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do najmu
 
 
L.p
OKREŚLENIE
OPIS
 
1.
 
ADRES  NIERUCHOMOŚCI
 
pl. 20 PAŹDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA
 
 
2.
 
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
 
Kw. 21241  PROWADZONA PRZEZ SĄD REJONOWY WYDZ . V  KSIĄG WIECZYSTYCH
 
 
3.
POWIERZCHNIA WYNAJM. NIERUCHOMOŚCI
 
  143,2 
 
 
4.
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI
 
 
DO WYNAJĘCIA  PRZEZNACZONE SĄ PIWNICE POD STARĄ CZĘŚCIĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO.
 
NIEZBĘDNE JEST POGŁĘBIENIE  POMIESZCZEŃ.
 
WYMAGANA JEST DOKUMENTACJA BUDOWLANA  PEŁNEGO ZAKRESU ROBÓT ADAPTACYJNYCH Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ,  OPARTA NA UZGODNIENIACH Z URZĘDEM ,  Z UWZGLĘDNIENIEM EKSPERTYZY BUDOWLANEJ
 
REALIZACJĘ PROJEKTU INWESTYCJI NALEŻY POPRZEDZIĆ UZGODNIENIAMI Z KONSERWATOREM ZABYTKÓW.
 
REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRZY CZYNNYM  OBIEKCIE  URZĘDU MIEJSKIEGO W MOSINNIE ,  NIE POWODUJĄC ZAKŁÓCEŃ W PRACY.
 
NALEŻY UWZGLĘDNIĆ KONIECZNOŚĆ DOJŚCIA UPOWAŻNIONEGO PRACOWNIKA URZĘDU DO OBSŁUGI BIEŻĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ ,  LICZNIKÓW , URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA GAZOWEGO .
 
 
5.
 
PRZEZNACZENIE I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
 
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z MOŻLIWOŚCIĄ ORGANIZACJI ,,OGRÓDKA ,, O POWIERZCHNI 30-40 m² NA CZĘŚCI CHODNIKA OD STRONY RYNKU ,  Z PASEM WOLNYM CHODNIKA O SZEROKOŚCI MIN 1,5 m I  OPŁATĄ  -   ZGODNIE   Z UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE            NR XXXI/250/04  Z 30.09.2004 R. W SPRAWIE ODPŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO.
 
 
6.
 
WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYTUŁU NAJMU
 
10 zł / m ² ZA 1 m² POWIERZCHNI  UŻYTKOWEJ.
 
 
 
ZA NAKŁADY  PROJEKTOWO- BUDOWLANE  
 ( UZGODNIONE Z URZĘDEM MIEJSKIM W MOSINIE I Z ZASADNOŚCIĄ ICH WYSOKOŚCI POTWIERDZONĄ PRZEZ SŁUŻBY GMINNEGO  NADZORU BUDOWLANEGO ) NASTĄPI ZWOLNIENIE Z CZYNSZU , ALE NIE DŁUŻEJ
 NIŻ PRZEZ OKRES  8 LAT.
 
OKRES WYNAJMU - 10 LAT
 
 
7.
 
TERMIN WNOSZENIA OPŁAT
 
DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
 
 
8.
 
ZASADY AKTUALIZACJI OPLAT
 
COROCZNIE  O WIELKOŚĆ INFLACJI
 
 
9.
 
TERMIN ZAGOSPODAROWANIA
 
DO 31 GRUDNIA   2005 R.