Zarządzenie nr OP.0050.90.2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr OP.0050.90.2019
 
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 maja 2019 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i § 15 ust.1, Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zarządzam
co następuje:
§1.
1.    Powołuję komisję konkursową, której zadaniem jest:
1)    badanie kompletności złożonych wniosków o przyznanie stypendium sportowego, wyróżnień lub nagród dla zawodników oraz wyróżnień lub nagród dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
 
2)    opiniowanie złożonych wniosków i przekazanie propozycji stypendiów sportowych, wyróżnień lub nagród dla zawodników oraz wyróżnień lub nagród dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 
2.    W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Mosinie - Marlena Chmielewska - Z-ca kierownika Referatu
     Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu,
2) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie - Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,
3) trzech przedstawicieli Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Rady Miejskiej w Mosinie -
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.