Zarządzenie Nr IN.0050.84.2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków zapewniających ochronę przet

Zarządzenie Nr IN.0050.84.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 24 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE, a także § 20 ust. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) zarządza się, co następuje:

§ 1
 1. W Urzędzie Miejskim w Mosinie wprowadza się dokument pt.: „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie" (zwaną dalej w skrócie „polityką bezpieczeństwa"), która stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. W Urzędzie Miejskim w Mosinie wprowadza się dokument pt. „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych", która stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 3. Wprowadzone zarządzeniem załączniki stanowią dokumenty wewnętrzne i nie mogą być udostępnione osobom postronnym w żadnej formie, bez pisemnej zgody Administratora Danych.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień dokumentacji ochrony danych osobowych oraz stosowania niniejszego Zarządzenia sprawuje Inspektor Ochrony Danych.

§ 2

Inspektora Ochrony Danych oraz zakres jego zadań wyznaczono w odrębnym Zarządzeniu.

§ 3

 1. Dla zapewnienie prawidłowego działania systemów informatycznych wyznacza się Administratora Systemu Informatycznego oraz jego zastępcę.
 2. Funkcję Administratora Systemu Informatycznego powierzam Panu Mariuszowi Homenko.
 3. Funkcję Zastępcy Administratora Systemu Informatycznego powierzam Panu Dominikowi Wiktorowskiemu.
 4. Do zadań Administratora Systemu Informatycznego należy:
  1. zarządzanie systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe, posługując się hasłem dostępu do wszystkich stacji roboczych z poziomu administratora,
  2. przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu informatycznego,
  3. zakładanie kont oraz przydzielanie uprawnień upoważnionym użytkownikom,
  4. wyrejestrowywanie użytkowników z systemu informatycznego,
  5. nadzorowanie działania mechanizmów uwierzytelniania użytkowników oraz kontroli dostępu do danych osobowych.
§ 4

 1. Stosowanie obowiązujących przepisów dot. ochrony danych osobowych jest obowiązkiem każdego pracownika Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 2. Każdy pracownik podejmujący prace w Urzędzie Miejski w Mosinie jest zobowiązany do zapoznania się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 3. Podpisanie oświadczenia o znajomości tych przepisów jest warunkiem dopuszczenia do pracy w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 4. Obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych, dozwolona jest wyłącznie w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Administratora Danych Osobowych.
§ 5

Zobowiązuje się:
 1. Kierowników Referatów do zapoznania podległych pracowników z postanowieniami niniejszego zarządzenia i przestrzegania ich realizacji.
 2. Inspektora Ochrony Danych do przeprowadzania okresowych kontroli stanu bezpieczeństwa i opracowywania informacji w tym zakresie.
§ 6

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr IN.00501.353.2013 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

(Ponieważ Załączniki regulują kwestie związane z bezpieczeństwem czyli mają charakter dokumentu wewnętrznego, nie podlegają publikacji)