Zarządzenie nr 28/2005 z 6 czerwca 2005 r.

Zarządzenie Nr 28/05
z dnia 6 czerwca 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
  
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 28/05
z dnia 6 czerwca 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
 
                   w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21.997 jako własność Gminy Mosina.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń
Nr działki
Położenie
Powierzchnia
Cena netto
2622/37
Mosina rej. ul. Konopnickiej
2741
103.000,00
2622/38
Mosina rej. ul. Konopnickiej
2375
89.000,00
2622840
Mosina rej. ul. Konopnickiej
2346
88.000,00
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ul. Konopnickiej a Kanałem MosińskimMosinie zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr LXII/503/02 z dnia 26 września 2002r. opisane wyżej działki przeznaczone są pod tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U.
Przeznaczenie podstawowe stanowi zabudowa usługowa - składowanie, drobna wytwórczość, dystrybucje itp. Usługi te nie mogą należeć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Przeznaczenie dopuszczalne może stanowić funkcja mieszkaniowa - mieszkanie właściciela lub funkcyjne.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.