Zarządzenie nr 29/2005 z 10 czerwca 2005 r.

Zarządzenie Nr 29/05
z dnia 10 czerwca 2005 r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 29/05
z dnia 10 czerwca 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
                   w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 25.522 jako własność Gminy Mosina.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń
Nr działki
Położenie
Powierzchnia (m²)
Cena netto (zł)
262/1
Mosina, rej. ul. Pożegowskiej
3417
126.000,00
262/2
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
2346
87.000,00
262/5
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1350
50.000,00
262/6
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1860
66.500,00
262/7
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
3421
120.500,00
262/9
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
2638
93.000,00
262/12
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
2339
82.500,00
262/13
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1714
64.000,00
266/4
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1710
62.000,00
266/5
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1937
62.500,00
266/6
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1775
64.000,00
266/9
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1592
60.000,00
266/10
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1763
59.500,00
266/11
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1985
73.500,00
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznańskiej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXIII/201/04 z dnia 15 kwietnia 2004r. opisane wyżej działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN i MN1.
 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.