Zarządzenie Nr BG.0050.99.2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr BG 0050.99.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 czerwca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1.

 

W Zarządzeniu Nr BG 0050.86.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej wprowadza się następujące zmiany:

a)      § 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie: Joanna Pawlicka, Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy – przewodnicząca komisji,

b)      § 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie: Grzegorz Suszczyński, Referat Mienia Komunalnego – członek komisji.

§ 2. 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr BG.0050.86.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej nie ulegają zmianie. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.