Zarządzenie nr 36/2005 z 26 lipca 2005 r.

Zarządzenie Nr 36/04
 
BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 26.07.2005r.
 
W sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zgodnie z art.19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie §1 ust 1 , §2 ust.1 , §4 ust.1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz.U. Nr 82, poz.743 ) zarządzam co następuje :
 
§ 1
 
Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:
 
WYKONANIE KONSTRUKCJI TRYBUNY TRZYRZĘDOWEJ SCHODKOWEJ BETONOWEJ Z ZAMONTOWANIEM SIEDZISK Z PCW , SCHODAMI WEJŚCIOWYMI , CHODNIKIEM ORAZ WYKONANIE ZIEMNEJ SKARPY Z TYŁU TRYBUN
w składzie:
 
1. BOGDAN ROBAKOWSKI - przewodniczący
2. STANISŁAW DĘBIEC - członek
3. MARIA CHODOROWSKA - członek
4. WOJCIECH GÓRNY - sekretarz
5. WALDEMAR DEMUTH - członek
 
§2
 
Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Komisji Przetargowej, który określa jej prawa i obowiązki w procedurze oceny ofert i oferentów.
 
§3
 
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .