Zarządzenie Nr GG.0050.108.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr GG.0050.108.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 czerwca 2019r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2 i pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 994 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust.1 pkt 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Nabyć prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z zabudową, które stanowią zlikwidowaną linię kolejową nr 361 Puszczykowo - Osowa Góra, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 825/2, 810, 782, 730/1, 730/2, 731, 272/1, 272/3, 272/4, 271/2, 272/2, 271/1, 1325, 270/3, 267/1, 1596, 1745, 1792, 168/1 obr. Mosina o powierzchni łącznej 6,5140 ha, zapisanych w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie nr PO1M/00049847/5, PO1M/00041407/3, PO1M/00055247/4, PO1M/00055246/7, PO1M/00049796/2, PO1M/39940/4, PO1M/00038946/9.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.