Zarządzenie nr OP.0050.103.2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów SP i G

ZARZĄDZENIE nr OP.0050.103.2019
 
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 czerwca 2019 r.
 
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV - VIII szkół podstawowych oraz w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów kl. III oddziału gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
 
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 6 Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV - VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, zmienionej Uchwałą Nr  X/70/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 maja 2019 r., zarządza się co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję opiniującą wnioski o przyznanie nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych oraz w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów klas III oddziału gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina
w następującym składzie:
a)      Lidia Baraniak - inspektor - Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu - przewodnicząca                                       
b)     Małgorzata Kaptur - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie - sekretarz Komisji
c)      Michał Kleiber - radny Rady Miejskiej w Mosinie,
d)     Adam Monikowski - radny Rady Miejskiej w Mosinie,
e)     przedstawiciele szkół wnioskodawców:
- Ewa Agnieszka Szymańska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,
- Alicja Trybus - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,
- Maria Kozal - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
- Karolina Różycka - Szkoła Podstawowa w Pecnej,
- Monika Szufnarowska - Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku,
- Arleta Pawlak - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach.
 
§ 2. Termin posiedzenia Komisji wyznacza się na dzień 12 czerwca 2019 r., godz. 13.00,  w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie przy  ul. Dworcowej 3.  
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.