Zarządzenie Nr BG.0050.102a.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr BG 0050.102a.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 czerwca 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1.


W Zarządzeniu Nr BG 0050.88.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej wprowadza się następujące zmiany:

a)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej i ewidencji ludności w Mosinie w następującym składzie:

1.      Małgorzata Pietrzak-Doruch, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej – przewodnicząca komisji;

2.      Małgorzata Stańczak, Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej – członek komisji;

3.      Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2.

 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 0050.88.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej nie ulegają zmianie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.