Zarządzenie nr MK.0050.110.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat

Zarządzenie nr MK.0050.110.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 czerwca 2019r.  

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 oraz z 2019r. poz. 270, 492 i 801), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina: Adam Ejchorst