Zarządzenie Nr IN.0050.109.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniające Zarządzenia nr IN.0050.84.2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania

Zarządzenie Nr IN.0050.109.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 czerwca 2019 r.

zmieniające Zarządzenia nr IN.0050.84.2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 24 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE, a także § 20 ust. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) zarządza się, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina Nr IN.0050.84.2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
(Ponieważ Załącznik reguluje kwestie związane z bezpieczeństwem czyli ma charakter dokumentu wewnętrznego, nie podlega publikacji)