Zarządzenie nr 35/2005 z 21 lipca 2005 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  35/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 lipca 2005r.
 
w sprawie zamiany działek gruntu położonych w Mosinie
 
 
  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina
 
z a r z ą d z a   s i ę, co następuje:
 
§ 1.
 
Przeznacza się do zbycia działki gruntu położone w Mosinie, oznaczone ewidencyjnie jako:
  1. nr 837/10 obr. Mosina ark. mapy 12, o powierzchni 175 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 25.522 jako własność Gminy Mosina,
  2. nr 537/4 obr. Mosina ark. mapy 12, o powierzchni 111 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 24.530 jako własność Gminy Mosina,
  3. nr 537/5 obr. Mosina ark. mapy 12, o powierzchni 32 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 24.530 jako własność Gminy Mosina,
  4. nr 537/6 obr. Mosina ark. mapy 12, o powierzchni 56 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 24.530 jako własność Gminy Mosina,
  5. nr 537/7 obr. Mosina ark. mapy 12, o powierzchni 69 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 24.530 jako własność Gminy Mosina,
  6. nr 537/8 obr. Mosina ark. mapy 12, o powierzchni 19 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 24.530 jako własność Gminy Mosina,
  7. nr 537/9 obr. Mosina ark. mapy 12, o powierzchni 157 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 24.530 jako własność Gminy Mosina
przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLIX/415/01 z dnia 29 listopada 2001r. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , oznaczoną na planie symbolem M.
 
§ 2.
 
Zbycie działek gruntu opisanych w § 1 nastąpi w formie bezprzetargowej, w zamian za przejętą na rzecz Gminy Mosina działkę gruntu położoną w Mosinie, oznaczoną ewidencyjnie jako nr 3193/23 obr. Mosina, ark. mapy 12, o  powierzchni 839 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 33507 jako współwłasność do połowy p. Stefanii Koniecznej i Marii Wojtkowiak, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLIX/415/01 z dnia 29 listopada 2001r. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , oznaczoną na planie symbolem M.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.