Zarządzenie nr 34/2005 z 21 lipca 2005 r.

Zarządzenie Nr 34/05
z dnia 21 lipca 2005r.
Burmistrza Gminy Moszna
 
w sprawie nabycia gruntu stanowiącego drogę publiczną
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.))  a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć działki gruntu stanowiące drogę publiczną, oznaczone ewidencyjnie jako:   
1.    nr 2128/2 obr. Mosina, ark. mapy 37, o powierzchni 1543 m²,
2.    nr 2128/3 obr. Mosina, ark. mapy 37, o powierzchni 492 m²,
zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 19.413 jako własność Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Mosinie.
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.