Zarządzenie nr GG.0050.113.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Mosina na lata 2019 - 2021

Zarządzenie nr GG.0050.113.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 02 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Mosina na
lata 2019 - 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Mosina na lata 2019 - 2021 stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia