Zarządzenie Nr BG 0050.114.2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr BG 0050.114.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 3 lipca 2019 r.

 

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska, w następującym składzie:

  1. Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
  2. Justyna Kaczmarczyk, audytor – członek komisji;
  3. Michał Dudziak, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – członek komisji;
  4. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

 

§ 2.

 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

 

§ 3.

 

Komisja zakończy pracę do 10 lipca 2019 r.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.