Zarządzenie Nr OP.0050.116.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 lipca 2019r. w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Integracyjnego w MosinieZARZĄDZENIE NR OP.0050.116.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 lipca 2019r.

w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie. 

Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz 506) oraz art.63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019, poz.1148) zarządzam co następuje:

§1. Zatwierdza się wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie,  w brzmieniu  stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                    

Załącznik do Zarządzenia nr OP.0050.116.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5  lipca 2019 r.      

Uzasadnienie: Do konkursu, który odbył się w dniu 15 maja 2019 r. ofertę złożyła i przystąpiła jedna osoba. Analiza dokumentów złożonych przez kandydatkę wykazała, że spełniła ona wymagania formalne i w wyniku uchwały podjętej przez komisję konkursową została dopuszczona do konkursu na stanowisko dyrektora. Po wysłuchaniu koncepcji pracy na stanowisku dyrektora przedszkola integracyjnego oraz po udzieleniu odpowiedzi na pytania członków komisji konkursowej, w wyniku przeprowadzonego w sposób tajny głosowania, komisja udzieliła akceptacji na stanowisko dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Mosinie Pani Elżbiecie Jędrowiak.