Zarządzenie Nr OP.0050.117.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela

Zarządzenie Nr OP.0050.117.2019
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:    
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Agnieszki Jagiełło, nauczyciela techniki i plastyki w Zespole Szkół w Krośnie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1)      Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji) - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2)      Karina Rzepecka - dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie,
3)      Agata Herda - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4)      Wanda Rachut - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5)      Grażyna Pogonowska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.   
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 17 lipca 2019 r., godz. 8:00 w sali nr 13 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. Dworcowej 3.  
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).  
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Mosinie.  
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.